nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Angielski techniczny:
specjalistyczna wiedza j�zykowa
angielski kurs

Kurs Angielski Techniczny ma na celu kompleksowe przygotowanie do pos�ugiwania si� specjalistycznym
j�zykiem angielskim na poziomie technicznym.


KA�DY PROGRAM W RAMACH KURSU ANGIELSKI TECHNICZNY OBEJMUJE ZAGADNIENIA J�ZYKOWE ZWI�ZANE Z KONKRETN� BRAN��.
NACISK PO�O�ONY JEST NA ROZWIJANiE UMIEJ�TNO�CI:

1) Sprawnej i p�ynnej komunikacji bezpo�redniej: wymiany informacji w grupie roboczej i na zewn�trz
2) Odczytywania i analizy oraz samodzielnego przygotowywania tekst�w: raport�w, sprawozda�, analiz, dokumentacji, instrukcji, schemat�w
3) Pos�ugiwania si� terminologi� i sk�adni� typow� dla j�zyka technicznego

ZAJ�CIA PO��CZONE Z WARSZTATAMI

Zakres tematyczny:

WYMIANA INFORMACJI W GRUPIE ROBOCZEJ
   Komunikacja w zespole, rozmowy formalne i nieformalne
   Formuowanie sp�jnych pyta� podstaw� komunikacji
   Uk�adanie zrozumia�ych wypowiedzi dotycz�cych z�o�onych zagadnie�
   S�ownictwo i terminologia bran�owa
   Notatki s�u�bowe, korespondencja
PREZENTACJE I DYSKUSJE
   Skuteczna prezentacja, wyra�anie opini, wymiana pogl�d�w, burza m�zg�w
   Techniki komunikacji

DOKUMENTY
   Odczytywanie i analiza dokumentacji, raportow, analiz, opis�w, schemat�w
   Samodzielne tworzenie dokumentacji

STYL WYPOWIEDZI
   Czytelno�� i przejrzysto�� przekazu
   Dob�r s�ownictwa, zwroty i formy grzeczno�ciowe


Kursy wg indywidualnych potrzeb j�zykowych klienta.
Dopasowujemy zakres tematyczny do profilu dzia�alno�ci firmy
Uwzgl�dniamy poziom znajomo�ci j�zyka ka�dego z uczestnik�w!

 W CELU USTALENIA INDYWIDUALNEGO PROFILU KURSU PROSIMY O KONTAKT.
Kursy Angielski Techniczny dla bran�:
Automotive
Elektronika
Farmaceutyka
Przemys� spo�ywczy
Enenrgetyczna
Chemiczna
IT
Metalurgiczny


Zaj�cia obejmuj�:

Konwersacje
�wiczenia praktyczne
Materia�y szkoleniowe
Warsztaty j�zykowe
Case Study
Raport wynik�w
Certyfikat uko�czenia
Konsultacje indywidualne
Wi�cej informacji w dziale: ORGAZNIZACJA
Zapraszamy r�wnie�
do kontaktu telefonicznego.
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
wi�cej informacji: 504412226 biuro@english-corp.pl
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 Angielski Wroc�aw