nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Oczekiwania s�uchaczy s� zwykle zr�nicowane, tak jak zr�nicowany jest wyj�ciowy poziom
znajomo�ci j�zyka angielskiego. Ze wzgl�du na to rozszerzyli�my zakres poziom�w tak by
ka�dy m�g� znale�� si� w odpowiedniej dla siebie grupie.
angielski kurs
Angielski Wroc�aw | POZIOMY ZAAWANSOWANIA

Kursy przygotowane s� w kilku poziomach nauczania, zale�nie od poziomu wiedzy i potrzeb s�uchaczy. Uczestnik ma mo�liwo�� wyboru rodzaju testu
kwalifikacyjnego (ustny lub pisemny), jednak nie jest to obowi�zkowe. Wyb�r poziomu podstawowego (A1), zwalnia z uczestnictwa w kwalifikacji.
Zakres testu to zagadnienia leksykalno - tematyczne, obejmuj�ce r�ne sfery �ycia, r�wnie� zawodowe, typowe sytuacje oraz elementy j�zyka
technicznego. Test wykonywany jest bezp�atnie w ramach kursu. Na jego podstawie dokonywany jest przydzia� do jednego z poziom�w:

nauka angielskiego poziomy

Na ka�dym poziomie celem kurs�w jest przygotowanie do sprawnego pos�ugiwania si� bran�owym j�zykiem angielskim,
s�ownictwem zwi�zanym z tematyk� oraz zagadnieniami charakterystycznymi dla specyfikacji kursu.

Wprowadzony materia� powtarzany jest cyklicznie na kolejnych zaj�ciach, u�atwia to utrwalenie wiadomo�ci.
Dopracowane i sprawdzone metody prowadzenia zaj�� pozwalaj� na zdobywanie umiejetno�ci w czasie
szkole�, minimalizuj�� konieczno�� dodatkowej pracy w domu.
W programie kursu poruszane s� zagadnienia zwi�zane z jego profilem, obszary nieistotne dla tematu
s� pomijane. Daje to pewno��, �e przekazywana wiedza b�dzie odpowiedzi� na realne potrzeby
s�uchaczy, bez nieprzydatnych element�w z odleg�ych dziedzin.
Istnieje mo�liwo�� poszerzenia kursu o dodatkowe zagadnienia w czasie jego trwania na �yczenie uczestnik�w.
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
wi�cej informacji: 504412226 biuro@english-corp.pl
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw