nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
tel. 507033541, biuro.englishcorp@gmail.com
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Nasz zesp� to do�wiadczeni lektorzy posiadaj�cy cenn� umiej�tno�� przekazywania wiedzy
w spos�b czytelny i przejrzysty.
angielski kurs

Znajomo��  j�zyka  angielskiego  to  nie  wszystko: licz� si� jeszcze kwalifikacje dydaktyczne.
W  ENGLISH-CORP  przyk�adamy  szczeg�ln�  uwag�  do tego,  by  informacje  kt�re Pa�stwu
przekazujemy  by�y w  pe�ni  zrozumia�e.  Warsztaty  i kursy  angielskiego  kt�re  prowadzimy
to skoncentrowana a przy tym �atwo przyswajalna wiedza.

Ka�dy z naszych lektor�w dysponuje profesjonalnym warsztatem dydaktycznym.
Zdajmy  sobie spraw�, �e nauka  angielskiego  konkuruje  o cenny  czas z innymi
Pa�stwa   zaj�ciami.  Z tego  powodu  kursy angielskiego  s�  opracowane w taki
spos�b,  �eby ograniczy� konieczno�� dodatkowej pracy w domu.  Ca�y program
szkoleniowy jest przygotowany do realizacji w czasie zaj��.
Istnieje  mo�liwo�� przygotowania  dodatkowych materia��w je�eli chcieliby�cie
Pa�stwo  samodzielnie doskonali� sw�j j�zyk angielski.  Wroc�aw  jest miastem
w kt�rym zdecydowanie warto zna� j�zyki obce.

Co wyr�nia nasze kursy angielskiego?

Szkolenia dotycz� przede wszystkim bran�owego j�zyka angielskiego.
  Przekazujemy wiedz� dotycz�c� zastosowania j�zyka w kontek�cie zwi�zanym z profilem dzia�alno�ci firmy.

Pomijamy zagadnienia nieprzydatne i nie zwi�zane z tematem.
  Koncentrujemy si� tematyce odpowiadaj�cej Pa�stwa wymaganiom.

Dajemy mo�liwo�� wybrania zagadnie� kt�re maj� zosta� ujete w programie kursu.
  Opr�cz gotowych program�w kurs�w angielskiego, ch�tnie przygotujemy sprofilowany kurs wg Pa�stwa wytycznych.

Znajomo�� zagadnie� czysto technicznych specyficznych dla najwi�kszych bran�:
  Motoryzacyjnej, Informatycznej, Elektronicznej, Energetycznej, Chemicznej, Spo�ywczej oraz wielu innych.

Elastczyny grafik.
  Plan zaj�c dopasowujemy do czasu jakim Pa�stwo dysponujecie. Zmiana terminu? Nie ma problemu.
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw