nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Szczeg�y oferty specjalistycznych kurs�w j�zyka angielskiego
we Wroc�awiu:
angielski kurs
WYB�R KURSU
Przygotowali�my 6 g��wnych kategorii kurs�w i szkole� j�zykowych obejmuj�cych szeroki zakres
zagadnie�  najcz�ciej  spotykanych  w  wybranym obszarze.  Omawiane s� typowe sytuacje jakie
mo�na  spotka�, zakres  s�ownictwa, spos�b wpowiedzi a tak�e formy i konstrukcje gramatyczne.

Gotowe kursy:
 BIZNES MARKETING KOMUNIKACJA  MANAGEMENT TECHNIKA MEDYCYNA
Oferta secjalna:
 kursy PROFILOWANE

Oferujemy mo�liwo�� opracowania  programu  indywidualnego dla zagadnie�  spoza g��wnej listy.
W przypadku  zapotrzebowania  na  profilowany  kurs  prosimy  o  kontakt  telefoniczny  lub e-mail
z   opisem   wymaga�.   Przygotujemy   w�wczas   ofert�   indywidualn�

Akceptujemy du��  elastyczno��   przy ustalaniu harmonogramu kursu.
Zaj�cia mog� odbywa� si� w wybranej lokalizacji,  zar�wno w siedzibie
firmy jak i poza ni�. Nasi lektorzy   dopasuj� si� do Pa�stwa mo�liwo�ci
czasowych  ustalaj�c  optymalne godziny  spotka�  dla  grup  i  pojedyn-
czych s�uchaczy.

Test Kwalifikacji
Test kwalifikacji pozwala okre�li� poziom wiedzy uczestnik�w na pierwszym etapie kursu, oraz
utworzy� na tej podstawie grupy s�uchaczy o podobnym poziomie znajomo�ci j�zyka. Test mo�e
mie� form� pisemn� lub ustn�.  Sprawdzana jest podstawowa znajomo�� j�zyka,  nie pojawiaj�
si� w nim pytania specjalistyczne dotycz�ce kurs�w:  angielski techniczny, angielski medyczny,
angielski biznesowy. Zaliczenie testu nie jest obowi�zkowe.

03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw