nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Oferujewmy du�� elastyczno�� przy ustalaniu harmonogramu kursu. Nasi lektorzy
dopasuj� si� do Pa�stwa mo�liwo�ci czasowych ustalaj�c optymalne godziny
spotka� grup oraz s�uchaczy indywidualnych.
angielski kurs
Angielski Wroc�aw | METODY KURSU

Istnieje bardzo wiele zr�nicowych technik szkoleniowych, spo�r�d kt�rych wybrali�my i opracowali�my najbardziej skuteczne.
Dowolne szkolenie z naszej oferty mo�e by� prowadzone wg ka�dej z poni�szych metod:

CAllANA
Nacisk k�adzony jest przede wszystkim na konwersacj�, rozwija zdolno�ci komunikacyjne. Pozwala nabra� bieg�osci w porozumiewaniu si� w j�zyku angielskim.
U�atwia zrozumienie przekazywanych informacji, daje pewno�� siebie, pomaga prze�ama� barier� j�zykow�. Brak zada� domowych, wiedza utrwalana jest przez
powt�rzenia. Zaj�cia odbywaj� si� w ca�o�ci w j�zyku angielskim. Poprzez konieczno�� jego stosowania s�uchacze nabieraj� stopniowo coraz wi�kszej swobody
w komunikacj, sukcesywnie eliminuj�c b��dy. Polecana g��wnie dla os�b uczestnicz�cych w kontaktach, cz�sciej pos�uguj�cych si� mow� ni� j�zykiem pisanym.


Metoda Community Language Learning (CLL)
Zaj�cia odbywaj� si� w grupach; istot� techniki jest praca zespo�owa. S�uchacze organizuj� oraz prowadz� dyskusje i warsztaty kt�rych sami s� uczestnikami.
S�uchacze mog� pos�ugiwa� si� j�zykiem polskim kiedy odczuwaj� trudno�� w wyra�eniu zdania w j�zyku angielskim. Lektor pomaga t�umaczy� komunikaty oraz
udziela wskaz�wek, nie ingeruj�c w prac� grupy. S�uchacze pos�uguj� si� j�zykiem obcym kiedy czuj� si� na si�ach, bez presji, zwi�kszaj�c stopniowo jego
udzia� w wypowiedziach, a� do ca�kowitego przej�cia na j�zyk angielski. Polecana g�ownie osobom od ktorych wymagana jest umiej�tno�� pracy zespo�owej.


Metoda Komunikacyjna (The Communicative Approach)
Podstawowym celem jest opanowanie komunikacji w j�zyku obcym, poprzez prowadzenie dialog�w oraz odgrywanie scen z podzia�em na role. Przybli�a to
uczestnik�w do realnych sytuacji, w kt�rych b�d� pos�ugiwa� si� nabytymi umiejetno�ciami. Stosowane s� materia�y pomocnicze w postaci nagra� audio
oraz wideo, prawdziwych publikacji oraz pozosta�ych popularnych form przekazu. Technika koncentruje si� na rozwijaniu umiejetno�ci pos�ugiwania si�
j�zykiem zar�wno m�wionym jak i pisanym. Najpopularniejsza obecnie metoda, polecana kiedy potrzebne jest kompleksowe rozwijanie umi�j�tno�ci.

Metody Autorskie English-Corp
W oparciu o wieloletnie do�wiadczenie naszych lektor�w w prowadzeniu szkole� dla firm, uda�o nam si� stworzy� technik� ��cz�c� najbardziej skuteczne metody
dydaktyczne. Zawiera tylko sprawdzone elementy metodyki nauczania, daj�c gwarancj� skuteczno�ci i widocznych post�p�w w kr�tkim czasie. Przy wysokiej
efektywno�ci, nasz kurs jest jednocze�nie bardzo atrakcyjny dla s�uchacza, prezentuj�c materia� w spos�b ciekawy i zajmuj�cy. Polecany jest w przypadku
grup w kt�rych s�uchacze maj� r�ne preferencje co do sposobu prowadzenia zaj��.
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw