nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
J�zyk angielski Wroc�aw:
materia�y szkoleniowe
angielski kurs
WSZYSTKIE KURSY ANGIELSKIEGO ZAWIERAJ� PROFESJONALNY PODR�CZNIK

Dok�adamy stara�, aby kursy angielskiego kt�re oferujemy spe�nia�y wszystkie Pa�stwa oczekiwania.
Wieloletnie do�wiadczenie naszych lektor�w nauczy�o nas,  �e najlepsze wyniki w nauce osi�gane s�
poprzez powtarzanie materia�u oraz stosowanie poznanej wiedzy w coraz to nowych kontekstach
sytuacyjnych.

Aby umo�liwi�  Pa�stwu przyswajanie  tych wa�nych dodatkowych informacji  oraz u�atwi� ich u�ycie,
spo�r�d dost�pnych podr�cznik�w kt�rych celem jest nauka j�zyka angielskiego wybrali�my naszym
zdaniem najlepsze. Te podr�czniki oddajemy do Pa�stwa pe�nej dyspozycji, b�dziemy z nich korzysta�
w czasie zaj�� oraz zach�camy do ich lekt�ry w czasie wolnym, w celu utrwalenia wiedzy.

Angielski Wroc�aw | MATERIA�Y SZKOLENIOWE

Spora  cz�� materia��w z kt�rych  b�dziemy korzysta�  b�dzie w postaci multimedialnej.  Znajomo��
zasad gramatyki angielskiej w szczeg�lno�ci tej,   kt�r�   pos�uguje si� angielski techniczny, angielski
medyczny oraz angielski biznesowy  jest wa�na,  ale nie  wystarczy do sprawnej komunikacji.  Istotne
jest poznawanie �ywego j�zyka kt�ry u�ywany jest w realnych sytuacjach na codzie�.

Kursy angielskiego z ENGLISH-CORP przede wszytskim bardzo du�a ilo�� przyk�ad�w: nagrania audio,
materia�y multimedialne, prasa bran�owa, dokumentacja, instruckje, publikacje. Poznaj�c praktyczne
zastosowanie przyswojonej wiedzy, ka�dy uczestnik spotka si� z �ywym j�zykiem angielskim.

Angielski Wroc�aw | �WICZENIA

ENGLISH-CORP to szko�a angielskiego gdzie szczeg�lny nacisk k�adziemy na rozwijanie praktycznych
umiej�tno�ci pos�ugiwania si� j�zykiem angielskim.  W czasie kursu pojawia  si� wiele �wicze� kt�re
maj� za zadanie przygotowa� s�uchaczy do sprawnego,  samodzielnego komunikowania si� w jezyku
obcym.

03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw