nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Marketing wsparty bieg�� znajomo�ci� j�zyka angielskiego:
efektywny i skuteczny.
angielski kurs

Cel kursu Angielski w Marketingu:

1) Przygotowanie do pos�ugiwania si� j�zykiem angielskim stosowanym w marketingu.
2) Przybli�enie bran�owej terminologii oraz konstrukcjami zdaniowych u�ywanych w krajach angloj�zycznych
3) Dostarczenie wiedzy merytorycznej odno�nie stosowania j�zyka angielskiego w obszarze mi�dzynarodowego marketingu
4) Usprawnienie metod komunikacji bezpo�redniej w szczeg�lno�ci kontaktu z klientem angloj�zycznym
5) Nabycie praktycznych umiej�tno�ci pisania w j�zyku angielskim, w tym prowadzenia korespondencji i przygotowywania ofert handlowych.
6) Stworzenie i umocnienie punktu wyj�cia do dalszego rozwoju.
7) Zwi�kszenie pewno�ci siebie i swobody kontaktu w j�zyku angielskim.

ZAJ�CIA PO��CZONE Z WARSZTATAMI

Zakres tematyczny:

PRODUKT
   Wprowadzanie i pozycjonowanie produktu na rynku
   Strategia i planowanie rozwoju produktu
   �wiadomo�� i rozpoznawalno�� marki
KOMUNIKACJA
   Sprawna wymiana informacji, utrzymywanie dobrych relacji z klientami
   Kreowanie wizerunku firmy oraz produktu

NEGOCJACJE
   Ustalanie warunk�w wsp�pracy, okre�lanie wymaga�
   Propozycje rozwi�za�

ZARZ�DZANIE MARKETINGIEM W ORGANIZACJI
   Strategiczne planowanie marketingowe
   Ryzyko w marketingu. Strategie cenowe
   Budowanie przewagi konkurencyjnej

RYNKI LOKALNE I GLOBALNE
   Otoczenie marketingowe, informacje z rynku
   Badania marketingowe, okre�lenie rynku docelowego
MODEL NABYWCY
   Wymagania, oczekiwania i zachowania nabywcy
   Jako�� i satysfakcja
PROCES MARKETINGOWY
   Nowoczesny marketing
   Wsp�praca i relacje z dostawcam
Typ szkolenia:
zamkni�te lub otwarte
Poziom:
podstawowy, �redniozaawansowany lub zaawansowany D�ugo��:
standardowe: 45 godzin
rozszerzone:   60 godzin
ekspresowe:     8 godzin
Termin:
do uzgodnienia
Grupa docelowa:
kadra kierownicza
Zaj�cia obejmuj�:

Konwersacje
�wiczenia praktyczne
Materia�y szkoleniowe
Warsztaty j�zykowe
Case Study
Raport wynik�w
Certyfikat uko�czenia
Konsultacje indywidualne
Wi�cej informacji w dziale: ORGAZNIZACJA
Zapraszamy r�wnie�
do kontaktu telefonicznego.
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw