nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Zarz�dzanie w wieloj�zykowym
�rodowisku biznesowym
angielski kurs

Celem kursu Angielski Zarz�dzanie jest:

1) rozwini�cie umi�j�tno�ci sprawnego i zrozumia�ego forumowania wypowiedzi, pyta�, polece�, instrukcji, wymaga�
2) udoskonalenie pos�ugiwania si� j�zykiem angielskim w kontaktach z pracownikami i partnerami biznesowymi
3) rozw�j sprawno�ci j�zykowych: s�uchania, czytania i pisania po angielsku dla cel�w zawodowych
4) opanowanie s�ownictwa i temonologi charakterystycznej dla proces�w zarz�dzania
5) zwi�kszenie komfortu pos�ugiwania si� j�zykiem obcym
Kurs otwarty przeznaczony dla przedstawicieli dzia��w zarz�dzania m.in.:
zarz�dzania organizacj�, finansami, projektami, produkcj�, rozwojem, zasobami

ZAJ�CIA PO��CZONE Z WARSZTATAMI

Zakres tematyczny:

KOMUNIKACJA BEZPO�REDNIA
   Formuowanie polece� i dyspozycji, przekazywanie informacji
   Uzyskiwanie informacji: sprawne uk�adanie pyta�
   Dob�r w�a�ciwego stylu: j�zyk formalny czy nieformalny?
NARZ�DZIA
   Komunikacja korporacyjna po angielsku
   Techniki komunikacji

KOMUNIKACJA PISEMNA
   Korespondencja e-mail, pisma oficjalne, dokumenty
   Notatki s�u�bowe: pisemna wymiana informacji

SPRAWNO�CI J�ZYKOWE
   Pisanie i redagowanie tekst�w
   Czytanie i interpretacja tre�ci
   S�uchanie i analiza przekazu

STYL WYPOWIEDZI
   Czytelno�� i przejrzysto�� przekazu
   Dob�r s�ownictwa, zwroty i formy grzeczno�ciowe
WYST�PIENIA I DYSKUSJE
   Przygotowanie tekstu wyst�pienia oraz materia��w
   Rozpoznanie docelowej grupy s�uchaczy
   Przewodniczenie dyskusji i zabieranie g�osu
NEGOCJACJE
   Zrozumiala argumentacja i przekonywanie uczestnik�w
   Prezentacja opinii
   Postawa asertywna, wyra�anie sprzeciwu
Typ szkolenia:
zamkni�te lub otwarte
D�ugo��:
standardowe: 45 godzin
rozszerzone:   60 godzin
ekspresowe:     8 godzin
Termin:
do uzgodnienia
Grupa docelowa:
kadra kierownicza
Zaj�cia obejmuj�:

Konwersacje
�wiczenia praktyczne
Materia�y szkoleniowe
Warsztaty j�zykowe
Case Study
Raport wynik�w
Certyfikat uko�czenia
Konsultacje indywidualne
Wi�cej informacji w dziale: ORGAZNIZACJA
Zapraszamy r�wnie�
do kontaktu telefonicznego.
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw