nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Sprawna komunikacja po angielsku
w ka�dej sytuacji zawodowej
angielski kurs

Celem kursu Angielski w Komunikacji jest udoskonalenie umi�j�tno�ci:

1) uk�adania sp�jnych wypowiedzi
2) przedstawiania z�o�onych zagadnie� za pomoc� zrozumia�ych konstrukcji zdaniowych
3) utrzymania p�ynno�ci wypowiedzi
4) m�wienia, s�uchania, czytania i pisania po angielsku dla cel�w zawodowych
5) w�a�ciwego dobierania styl�w, strategii i technik komunikowania si� w konktetnych sytuacjach
Kurs otwarty przeznaczony dla przedstawicieli r�nych bran�. Poruszane s� zagadnienia wymiany informacji w kontek�cie sprawnego dzia�ania firmy.
Nacisk po�o�ony jest na rozw�j technik komunikacji korporacyjnej.

PRAKTYCZNE UMIEJ�TNO�CI J�ZYKOWE

Zakres tematyczny:

KOMUNIKACJA USTNA
   Rozmowa bezpo�rednia: swoboda budowania wypowiedzi
   Telefon: polecenia, pytania, wymiana informacji
   Dob�r w�a�ciwego stylu: j�zyk formalny czy nieformalny?
KOMUNIKACJA PISEMNA
   Korespondencja e-mail, pisma oficjalne, dokumenty
   Notatki s�u�bowe: pisemna wymiana informacji

TECHNIKI I NARZ�DZIA
   Komunikacja korporacyjna po angielsku
   Techniki komunikacji

SPRAWNO�CI J�ZYKOWE
   Pisanie i redagowanie tekst�w
   Czytanie i interpretacja tre�ci
   S�uchanie i analiza przekazu

STYL WYPOWIEDZI
   Czytelno�� i przejrzysto�� przekazu
   Dob�r s�ownictwa, zwroty i formy grzeczno�ciowe
WYST�PIENIA I DYSKUSJE
   Przygotowanie tekstu wyst�pienia oraz materia��w
   Rozpoznanie docelowej grupy s�uchaczy
   Przewodniczenie dyskusji i zabieranie g�osu
NEGOCJACJE
   Zrozumiala argumentacja i przekonywanie uczestnik�w
   Prezentacja opinii
   Postawa asertywna, wyra�anie sprzeciwu
Typ szkolenia:
zamkni�te lub otwarte
D�ugo��:
standardowe: 45 godzin
rozszerzone:   60 godzin
ekspresowe:     8 godzin
Termin:
do uzgodnienia
Grupa docelowa:
kadra kierownicza
Zaj�cia obejmuj�:

Konwersacje
�wiczenia praktyczne
Materia�y szkoleniowe
Warsztaty j�zykowe
Case Study
Raport wynik�w
Certyfikat uko�czenia
Konsultacje indywidualne
Wi�cej informacji w dziale: ORGAZNIZACJA
Zapraszamy r�wnie�
do kontaktu telefonicznego.
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw