nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Angielski Informatyczny
specjalistyczny j�zyk techniczny
angielski kurs

Kurs Angielski Informatyczny to sprawna komunikacja, specjalistyczna wiedza
oraz umiej�tno�� jej praktycznego zastosowania.

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA PRACOWNIK�W BRAN�Y IT
G��WNYM CELEM KURSU JEST ROZWINI�CE UMIEJ�TNO�CI:

1) Sprawnego pos�ugiwania si� specjalistycznym j�zykiem i terminologi� informatyczn� w kontaktach bezpo�rednich
2) Czytania i analizy angloj�zycznych materia��w technicznych oraz przygotowywania dokumentacji
3) Zwi�kszenie swobody pos�ugiwania si� j�zykiem angielskim

PRAKTYCZNA WIEDZA I UMIEJ�TNO�CI

Zakres tematyczny:


PROJEKTOWANIE I ROZW�J
   Opracowywanie projekt�w i ich realizacja
   Praca zespo�owa
   Dokumentacja techniczna
KOMUNIKACJA
   Forumowanie sp�jnych wpypowiedzi, konstruowanie pyta�,
   Techniki komunikacji, narracja, wymiana informacji

TECHNOLOGIA I NARZ�DZIA
   Programy narz�dziowe i �rodowiska pracy
   Infrastruktura

STYL WYPOWIEDZI
   Czytelno�� i przejrzysto�� przekazu
   Dob�r s�ownictwa, zwroty i formy grzeczno�ciowe


Kursy wg indywidualnych potrzeb j�zykowych klienta.
Dopasowujemy zakres tematyczny do profilu dzia�alno�ci firmy
Uwzgl�dniamy poziom znajomo�ci j�zyka ka�dego z uczestnik�w!

 W CELU USTALENIA INDYWIDUALNEGO PROFILU KURSU PROSIMY O KONTAKT.
KURS ANGIELSKI INFORMATYCZNY

Poziom:  B1, B2,
Godzin:   60
Termin:  do uzgodnienia
Podr�cznik: TAK
Rodzaj: otwarte lub zamkni�te
Grupy: 4-8 os�b lub indywidualne
Lokalizacja: Wroc�aw

Wi�cej informacji w dziale: ORGAZNIZACJA
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw