nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
ENGLISH-CORP to kursy specjalistycznego j�zyka angielskiego adresowane do firm,
oraz klient�w indywidualnych, dla kt�rych komunikacja w j�zyku obcym nabiera szczeg�lnego znaczenia.
angielski kurs

Naszym g��wnym celem jest profesjonalne oraz kompleksowe
przygotowanie ka�dego uczestnika kursu do bieg�ego
pos�ugiwania si� j�zykiem angielskim, w wybranym
przez niego obszarze tematycznym.

Angielski Wroc�aw, Angielski dla firm, Angielski techniczny

Proponujemy kursy angielskiego dopasowane do Pa�stwa indywidualnych potrzeb
j�zykowych, dost�pnego czasu  oraz aktualnego poziomu znajomo�ci angielskiego.
Przekazujemy konkretn� wiedz� i umiej�tno�� jej zastosowania.
Nauka angielskiego skoncentrowana jest  wok�  zagadnie�  zwi�zanych z profilem 
kursu. Szanujemy Pa�stwa czas:  zagadnienia poboczne i nie zwi�zane z tematyk�
nie s� podejmowane.
Oferujemy pe�ne, gotowe programy szkoleniowe,  adresowane do os�b od kt�rych
wymagana jest bardzo dobra znajomo�� j�zyka angielskiego w zakresie zagadnie�
technicznych zwi�zanych z reprezentowan� bran��.
J�zyk  angielski dla firm z ENGLISH-CORP  to  wyra�ne  post�py  w  kr�tkim czasie.

Kursy angielskiego Wroc�aw: wygodnie i skutecznie

Zaj�cia  odbywaj� si� w godzinach 7:00 - 22:00  przez 7 dni w tygodniu w grupach:
4-6 os�b lub 6-12  os�b a tak�e indywidualnie.  Do pa�stwa  dyspozycji  pozostaj�
lektorzy polscy oraz native speakerzy z Wielkiej Brytanii oraz USA.

Nauka ONLINE, Angielski Wroc�aw przez Skype

Zapraszamy  do skorzystania z wygodnej metody  nauki  j�zyka  za po�rednictwem
komunikatora Skype! Bez konieczno�ci opuszczania biura, profesjonalne wsparcie
w zasi�gu r�ki!
kurs angielskiego wiecej
szkolenia j�zykowe
Kursy angielskiego obejmuj� mi�dzy innymi:

 • Zarz�dzanie
 • Organizacj�
 • Marketing
 • Logistyk�
 • HR
 • Public Relations
 • Projektowanie
 • IT
 • Negocjacje
 • Komunikacj�
 • Reklam�
szkolenia j�zykowe
  Je�li zastanawiasz si�:

  Po jakim czasie zauwa�one zostan� wyniki?
  Jak wybra� optymalny profil kursu?
  Jak zbada� potrzeby j�zykowe pracownik�w?
  Jak uwzgl�dni� r�ne poziomy zaawansowania
  uczestnik�w przy wyborze kursu?
  Jak zweryfikowa� wyniki kursu?
  Czy mo�na na bie��co monitorowa� post�py?


  Skontaktuj si� z nami!
  uzyskaj szczeg�owe informacje
  Kursy angielskiego Wroc�aw z ENGLISH-CORP
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
biuro@english-corp.pl
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw