nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Kompetencje j�zykowe w biznesie to szersze perspektywy rozwoju
na rynkach mi�dzynarodowych.
angielski kurs

Cel kursu Angielski Biznesowy I, Angielski Biznesowy II:

1) Opanowanie i doskonalenie umiej�tno�ci sprawnego pos�ugiwania si� s�ownictwem, terminologi�, konstrukcjami gramatycznymi
    oraz stylistycznymi charakterystycznymi dla j�zyka biznesowego.
2) Dostarczenie wiedzy merytorycznej odno�nie stosowania j�zyka angielskiego w mi�dzynarodowym �rodowisku biznesowym.
3) Usprawnienie metod komunikacji bezpo�redniej w typowych sytuacjach zawodowych.
4) Nabycie praktycznych umiej�tno�ci pisania w j�zyku angielskim, w tym prowadzenia korespondencji, dokumentacji oraz pism oficjalnych.
5) Stworzenie i umocnienie punktu wyj�cia do dalszego rozwoju.
6) Zwi�kszenie pewno�ci siebie i swobody kontaktu w j�zyku angielskim.

KURS "ANGIELSKI BIZNESOWY II" PRZYGOTOWUJE DO EGZAMINU LCCA

Zakres tematyczny:

FIRMA
   Struktura i dzia�anie organizacji: umiej�tno�� prezentacji firmy
   Pracownicy, stanowiska, obowi�zki i opowiedzialno��
   Perspektywy rozwoju
   Specyfika pracy, charakterystyka dzia��w i produktu
KLIENT
   Kontakty bezpo�rednie i relacje z klientami
   Identyfikacja i obs�uga klienta
   Klienci korporacyjni

TRANSAKCJE I WSPӣPRACA
   Negocjacje, kontrakty, oferty, przetargi
   Ustalanie warunk�w wsp�pracy, okre�lanie wymaga�
   Dostawcy, dystrybutorzy, partnerzy, inwestorzy

KOMUNIKACJA
   Spotkania, zebrania, narady, komunikaty, polecenia
   Efektowna prezentacja po angielsku
   Korespondencja oficjalna, komunikacja formalna i nieformalna

DOKUMENTY
   Czytanie i pisanie po angielsku: dokumenty, raporty, sprawozdania, faks, email
   Sporz�dzanie i analiza um�w
MARKETING
   Pozycja produktu na rynku, analiza rynkowa
   Skuteczna reklama i promocja, rola internetu
   Dzaia�ania marketingowe
ZARZ�DZANIE
   Nowoczesne narz�dzia zarz�dzania
   Manager: jego cechy i rola w organizacji

Typ szkolenia:
zamkni�te lub otwarte
Poziom:
Angielski Biznesowy I: podstawowy,�redniozaawanoswany
Angielski Biznesowy II: zaawansowany
D�ugo��:
standardowe: 45 godzin
rozszerzone:   60 godzin
ekspresowe:     8 godzin
Termin:
do uzgodnienia
Grupa docelowa:
kadra kierownicza
Zaj�cia obejmuj�:

Konwersacje
�wiczenia praktyczne
Materia�y szkoleniowe
Warsztaty j�zykowe
Case Study
Raport wynik�w
Certyfikat uko�czenia
Konsultacje indywidualne
Wi�cej informacji w dziale: ORGAZNIZACJA
Zapraszamy r�wnie�
do kontaktu telefonicznego.
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw