nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Skuteczna nauka j�zyka angielskiego dla os�b doros�ych
Najbardziej skuteczne metody i techniki
angielski kurs
Angielski Wroc�aw | PREDYSPOZYCJE

Powszechnie uwa�a si�, �e przyswajanie nowych informacji przez osoby doros�e jest trudniejsze ni� u os�b
m�odych. Jest to naszym zdaniem zbyt du�e uproszczenie i og�lnie rzecz ujmuj�c: niew�a�ciwe spojrzenie na
t� kwesti�. W rzeczywisto�ci zdolno�� do uczenia si� pozostaje przez wi�kszo�c �ycia na podobym poziomie
zmienia si� jedynie mechanizm zapami�tywania informacji.
Angielski Wroc�aw | METODY

Ludzie doro�li s� znacznie bardziej krytyczni
wobec nowych rzeczy. Wi�ksze znaczenie przywi�zuj� do zrozumienia zagadnie� ni� ich zapami�tania. W istocie
w wielu przypadkach dla doros�ych s�uchaczy przyswojenie nawet stosunkowo prostych informacji stawa�o si�
trudne, je�li nie dysponowali dostatecznym wyja�nieniem zjawisk i reg� stoj�cych za zagadnieniami
Angielski Wroc�aw | ZROZUMIENIE = ZAPAMI�TANIE

W english-corp przyk��damy szczeg�ln� wag� do wyja�nienia natury opisywanych zjawisk, co jest metod�
przynosz�c� najlepsze rezultaty kurs�w angielskiego dla os�b doros�ych.
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw