nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Wyb�r najbardziej odpowiedniego kursu j�zyka angielskiego
Czym si� kierowa�?
angielski kurs
Angielski Wroc�aw | REPREZENTOWANA BRAN�A

Pierwsze pytanie kt�re nale�a�oby zada� dotyczy adresat�w szkolania, czyli kto b�dzie wnim uczestniczny�.
Czy jest to grupa os�b o podobych wymaganiuach tematycznych, reprezentuj�ca podobne oczekiwania, czy jest to
zr�nicowana grupa
Angielski Wroc�aw | POTRZEBY

Nale�y okre�li�, jakie konkretnie potrzeby j�zykowe reprezentuj� poszczeg�lne osoby w grupie. Jak du�y
zakres materia�u nale�y obj�� kursem i jakie jest jego zr�nicowanie.
Angielski Wroc�aw | POZIOM ZAAWANSOWANIA

Ka�dy z uczestnik�w ma inny poziom znajomo�ci j�zyka angielskiego
W celu optymalizacji programu polecanym rozwi�zaniem jest podzielenie uczestnik�w na grupy pod wzgl�dem
wyj�ciowej znajomo�ci j�zyka oraz predyspozycji do dlaszej nauki.
Je�eli poziom uczestnik�w jest w miar� wyr�wany, dobrym rozwi�zaniem jest r�wnie� stwo�enie jednej grupy
Pojedyncze osoby o znajomo�ci j�zyka odbiegaj�cej od przeci�tnej powinny raczej zwr�ci� si� w kierunku kurs�w
indywidualnych
Optymalizacja szkolenia uwzgl�dniaj�ca poziomy zaawansowania i potrzeby j�zykowe jest cz�ci� kursu kt�r� wykonujemy standardowo na pierwszym etapie nauki.

03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw