nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Czy warto inwestowa� w kursy angielskiego?
Ciekawostki dotycz�ce j�zyka
angielski kurs
Angielski Wroc�aw | UNIWERSALNY

J�zyk angielski sta� si� w XXI wieku codzienno�ci� dla niemal ka�dego aktywnego cz�owieka. Szacuje si�, �e obecnie czyli w roku 2011 co piaty cz�owiek na �wiecie
potrafi si� nim lepiej lub gorzej pos�ugiwa� pos�ugiwa�. Warto jednocze�nie pam�ta�, �e na t� statystyk� bardzo du�y wp�yw ma ludno�� Afryki: je�eli uwzgl�dnimy
jedynie kraje rozwini�te spo�ecznie i gospodarczo, wyniki s� ca�kowicie odmnienne. W samej Europie tylko 1 osoba na 50 nie potafi komunikowa� si� po angielsku
co stanowi 2% rozpatrywanej populacji. Szacunkowe badania niezale�ych organizacji podaj� liczb� 370 000 000 ludzi komunikujacych si� po angieslku, co jest drug�
pod wzgl�dem wielko�ci grup� po u�ytkownikach j�zyka mandary�skiego licz�c� 836 000 000.

Angielski Wroc�aw | POWSZECHNY

Angielski jest oficjalnym j�zykiem urz�dowym w ponad 50 krajach �wiata, na wszystkich kontynentach.
W roku 2010 ko�o biliona os�b uczy�o si� jezyka angielskiego
Ponad 80% �wiatowego internetu jest angloj�zyczna, drugie miejsce zajmuje j�zyk niemiecki: 4% trzecie japonia: 3%
Korespondencja email w j�zyku angielskim stanowi ok. 70% korespondencji �wiatowej

Angielski Wroc�aw | PROSTY

Ustalono, �e do sprawnej komunikacji w typowych sytuacjach �ycia codziennego wsytarczy znajomo�� oko�o 2000 s��w.
Pozwala to na konstruowanie prostych wypowiedzi oraz formuowanie pyta�. Oczywi�cie, wi�kszy zakres s�ownictwa jest
rzecz� potrzebn� je�li komunikacja ma odbywa� si� na p�aszczy�nie specjalistycznej, na przyk�ad w sferze zagadnie�
biznesowych lub technicznych. Bardziej obszerny s�ownik poprawia czytelno�� wypowiedzi a przede wszytskim ich p�ynno��
oraz mo�liwo�� zrozumienia informacji przekazywanych przez osoby w wi�kszej bieg�o�ci j�zykowej.

Warto wspomnie�, �e spo�r�d prawie 2700 j�zykow �wiata, angielski jest w czo��wce pod wzgl�dem ilo�ci s��w. Podstawowy s�ownik liczy ponad 500 000 pozycji,
s�ownik techniczny zawieraj�cy specjalistyczne zwroty i teminy zawiera drugie tyle.

U�atwieniem w nauce specjalistycznych zwrot�w jest fakt, �e spora cze�� polskich odpowiednik�w tych wyra�e� pochodzi od oryginalnych angloj�zycznych
wyra�e� �r�d�owych. S�owa w wielu przypadkach zosta�y spolszczone w taki spos�b, �e wymowa przypomina wymow� oryginaln�.
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw

biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw